بیاد کارگران معدن یورت آزادشهر

Kurdane.com

 کاری از مهدی صادقی  کاریکاتوریست کرمانشاهی

نظرات

ارسال نظر