صندوق های کمیتە امداد ایران در بغداد

Kurdane.com

صندەق های ”کمیتە امداد امام خمینی“ کە یکی از نهادهای حکومتی ایران بودە و مستقیما تحت نظر علی خامنەایی، رهبر ایران می باشد، در شهر بغداد نصب شدە و فعالیت های خود را در این شهر آغاز کردە است.

این نهاد سال ١٣٥٧ و بە فرمان خمینی رهبر آن زمان ایران تحت عنوان همکاری با آسیب دیدگان و خانوادە کسانی کە ایران از آنها با نام مبارز نام می برد تاسیس شد.

بر طبق اطلاعاتی کە بە (باس نیوز) رسیدە است، صندوق های این موسسە در بیشتر خیابان های بغداد نصب شدە تا مردم همکاری های خود را بە این صندوقها بیندازند، این در حالی است کە درآمد این صندوق ها مستقیما در خدمت حکومت ایران می باشد.

بر طبق گزارشات رسیدە، تنها فرق این صندوق ها با صندوقهایی کە در ایران نصب شدەاند این است کە نوشتە صندوقهای ایران بە زبان فارسی است، اما روی صندوق هایی کە در بغداد نصب شدەاند تنها نوشتە شدە کمک برای حمایت از مستضفین عراقی و هیچ اشارەای بە ایرانی بودن این موسسە نشدە است.

نصب این صندوق ها در حالی است کە هژمونی ایران در عراق روز بە روز بیشتر شدە و مسئولین ایرانی نیز آشکارا اعلام می کنند کە عراق بە بخشی از امپراتوری ایران تبدیل شدە است.

نظرات

ارسال نظر