فیلم کامل جلسه خبرگان برای انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت تا زمان رفراندوم

Kurdane.com

فیلم کامل جلسه خبرگان برای انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت تا زمان رفراندومی که هیچگاه برگزار نشد

نظرات

ارسال نظر