حضور شکوهمند مردم غیور ذفول بخصوص لرهای دلیر در مراسم تشیع جنازه محسن عادلی

Kurdane.com

حضور شکوهمند  مردم در مراسم تشیع جنازه محسن عادلی -دزفول 

 

 
 

 

نظرات

ارسال نظر