حزب کمونیست ترکیە حملە ارتش این کشور بە عفرین را خدمت بە امپریایسم دانست

Kurdane.com

به گزارش باسنیوز حزب کمونیست ترکیە ( ت ک پ ) با صدور بیانیەای موضع خود را دربارە یورش ارتش ترکیە بە عفرین در غرب کوردستان اعلام کرد.

حزب کمونیست ترکیە حملە ارتش این کشور بە عفرین را خدمت بە امپریایسم دانست
 

در این بیانیە کە امروز یک شنبە اول بهمن ماه منتشر شدە است، حملە ارتش کشور ترکیە بە حفری ”خدمت بە امپریالیست ها“ عنوان شدە است.

در ادامە این بیانیە آمدە است کە اگر تروریستی در سوریە وجود دارد، این وظیفە نیروهای سوری است کە با آنها مبارزە کنند نە ارتش ترکیە.

در بخش دیگری از بیانیە حزب کمونیست ترکیە از ارتش کشورش درخواست شدە است کە بە عملیات شاخە زیتون برای اشغال عفرین خاتمە دهد و ارتش سوریە آزاد نیز نیرویی تروریستی قلمداد شدە است.

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه