احزاب کردستان در مورد ایجاد ستاد هماهنگی مشترک احزاب کردستان ایران بە توافق رسیدند

Kurdane.com

حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، کومله زحمتکشان کردستان و سازمان "خبات"(مبارز) کردستان ایران در نشست روز سەشنبە ١٧ بهمن ماه در ادامە نشست‌های قبلی در مورد ایجاد ستاد هماهنگی مشترک احزاب کردستان ایران بە توافق رسیدند.

به گزارش خبرنگار کردستان24، در نشست مشترک اعضای رهبری پنج حزب یاد شدە کە در محل دفتر سیاسی سازمان خبات کردستان ایران برگزار گردید، در مورد مبارزە مشترک برای ادامە مبارزە در این بخش کردستان بر سر تشکیل ستاد مشترک بە توافق رسیدند.

"کامل نورانیفر" عضو دفتر سیاسی سازمان خبات کردستان ایران در پایان این نشست در کنفرانسی خبری، گفت: "بر اساس دستور کاری کە پیشتر درمورد مرکز همکاری برای این نشست درنظر گرفته شدە بود، در مورد اولین مادە آن یعنی ایجاد مرکز همکاری بە توافق رسیدیم کە از این بە بعد همە جلسات و تلاش‌های مبارزاتی خود را در چارچوب ستاد همکاری‌های مشترک احزاب کردستان ایران ادامە می‌دهیم."

 این پنج حزب شرق کردستان (کردستان ایران) از ماهها قبل نشستتهای مشترکی را در جهت تمرکز بیشتر بر هماهنگی فعالیت‌های سیاسی برگزار کردەاند.

/ا.م 

 
 

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه