کمک به کردانه

با تماس با ما از طریق ایمیل ما به شما می گویم که به چه شیوه ای می توانید با کردانه کمکهای مالی  کنید.

info.kurdane@gmail.com